Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny NATO AC 327/WG2 pre kvalitu

V dňoch 18. až 22. mája 2015 sa v Koblenci (Nemecká spolková republika), uskutočnilo plánované rokovanie skupiny NATO AC 327/ WG 2 pre kvalitu.
Na pracovnom rokovaní skupina WG2 prerokovala najmä:

  • Stav revízie zmluvných publikácií AQAP na základe revízie normy ISO 9001. Ak bude dodržaný harmonogram vydania finálnej verzie FDIS normy 9001:2015 je predpoklad vydania novej publikácie AQAP 2110 v mesiaci január 2016. Skupina WG2 na rokovaní konštatovala, že po vydaní revidovanej publikácie AQAP 2110 založenej na novej norme ISO 9001:2015 budú musieť byť zachované počas prechodného obdobia i v súčasnosti platné publikácie AQAP 2110, 2120, 2130.
  • Revízia publikácie AQAP 2070. Finálny dokument bol naformátovaný podľa požiadaviek spojeneckej publikácie AAP-3(J) a bude predložený hlavnej skupine AC 327 na schválenie a tichú procedúru v mesiaci jún 2015.
  • Zistenia štátov o vykonávaní certifikácie systémov manažérstva kvality podľa publikácií AQAP komerčnými spoločnosťami. Skupina vyslovila jednotný nesúhlas s využívaním publikácií AQAP na certifikáciu komerčnými spoločnosťami a konštatovala, že takéto komerčné certifikáty nie sú príslušnými národnými autoritami v procese vykonávania vzájomného štátneho overovania kvality akceptované. Súčasne skupina zvažuje kroky ako uvedenej činnosti na medzinárodnej úrovni a národnej úrovni zamedziť.
  • Propagačný materiál o skupine AC 327/WG2. DEU a FRA predložilo návrh téz do propagačného materiálu. Zástupcovia za Slovenskú republiku na rokovaní predložili komplexný dizajnový návrh propagačného materiálu so zapracovaním téz DEU a FRA s doplnením návrhov SLK. Návrh bol prijatý s kladným ohlasom. Skupina uložila DEU, FRA a SLK vypracovať finálny návrh a tento predložiť na jesennom rokovaní skupiny.
  • Následné rokovanie skupiny NATO AC 327/WG2 pre kvalitu sa uskutoční v mesiaci október 2015 v Poľskej republike.

Fotografia

Aktualizované: 8. 12. 2015 09:37